ABONE TURKUVAZ İNTERNET SİTESİ ÜYELİĞİ AYDINLATMA METNİ

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. (“Turkuvaz”) “veri sorumlusu” olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktayız.

Bu kapsamda, Turkuvaz, kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan,

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

(i) www.turkuvazabone.com internet sitesi üyeliğiniz kapsamında işlenecek olan adınız ve soyadınız, elektronik posta adresiniz, cep telefonunuz, şifreniz, üyelik sözleşmesine ilişkin onayınız ve diğer hukuki onaylarınızı ve çağrı merkezi aracılığıyla toplanan ses kayıtlarınız:

 • Üyelik sözleşmenizi kurabilmemiz,
 • Üyeliğinizi tanımlayabilmemiz,
 • Üyelerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz,
 • Üyeliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçebilmemiz,
 • Üyeliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edebilmemiz,
 • Üyeliğinizi kullanarak “Müşteri Hizmetleri” sekmesinden ya da çağrı merkezlerimizden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde hesap bilgileriniz ile iletişime geçme sebebiniz olan yayının ismi, iletişime geçme sebebinizin kategorisi, iletişime geçme konunuz ile mesaj içeriğinizi eşleştirebilmemiz ve talebinizi çözüme ulaştırabilmemiz,
 • Site içerisinde gerçekleştirdiğiniz abonelik/ tek sayı satın alma işlemlerine yönelik müşteri profilinizi oluşturabilmemiz,
 • Site kullanımına ilişkin bir sorun yaşamanız halinde gerekli güncelleme ve geliştirmeleri yapabilmemiz, güvenliğinizi sağlayabilmemiz,
 • Onay kayıtlarınızı hukuka uygun şekilde saklayabilmemiz,
 • Tıkladığınız iletişim kanalına bağlı olarak elektronik ticari ileti gönderilmesine onay ve bu kapsamda/ amaçla ad/ soyad, tıkladığınız iletişim kanal(lar)ına bağlı olarak elektronik posta adresi ve/veya cep telefonu numarası ve arama kanalına tıklamanız halinde ise ses kaydı verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeniz halinde, sunduğumuz hizmet ve ürünlerle ilgili tarafınıza reklam, tanıtım, pazarlama ve kutlama/ temenni içeriklerinin yer aldığı elektronik ticari iletileri gönderebilmemiz/ buna ilişkin aramaları yapabilmemiz,

(ii) www.turkuvazabone.com internet sitesine üye olduğunuzda paylaşmanız halinde “Üyelik Bilgilerim” kısmında yer alan cinsiyetiniz, medeni haliniz, gün-ay-yıl olarak doğum tarihiniz, eğitim ve meslek bilgilerinizi, bunların aşağıdaki kapsamda/ amaçlarla işlenmesine açık rıza vermeniz halinde,

 • Pazarlama analiz çalışmaları yapabilmemiz, internet sitesinin hedef kitlesini belirleyebilmemiz, internet sitesi içerisinde gerçekleştirdiğiniz abonelik/ tek sayı satın alma işlemlerinize yönelik profilinizi oluşturabilmemiz,
 • Elektronik ticari ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde tarafınıza sunduğumuz hizmet ve ürünlerle ilgili reklam, tanıtım, pazarlama ve kutlama/ temenni içeriklerini sizler için özelleştirerek tarafınıza gönderebilmemiz, sizin için özelleştirilmiş kampanyalardan haberdar edilebilmeniz ve size ilginizi çekebilecek ürün ve hizmet önerilerini yapabilmemiz amaçları ile işlenecektir.

Üyeliğinizden bağımsız olarak internet sitemizi ziyaretiniz sonucunda işlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnini burada bulabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, doldurduğunuz formlar, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi ve gerçekleştirdiğiniz işlemler vasıtasıyla tamamen kısmen otomatik olan yollarla toplanmakta olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;


 • kişisel veri işlemesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
 • üyelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkuvaz’ın meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • açık rızanın alınması -yukarıda açık rızanızın arandığı belirtilen hallerinde varlığı halinde açık rızanız var ise- hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz;

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde kanuni hakkımızın kullanılması,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Turkuvaz Grubu şirketlerine, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, tedarikçilerimize, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, iş süreçlerinde ve ürün ve hizmetlerin sunulmasında/ geliştirilmesinde destek alınabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı ve teknik güvenliğinin sağlanabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 8. maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;


 • a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e. KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, başvuranın doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtildiği üzere, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk 10 sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, harici bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun Turkuvaz’dan kaynaklanması halinde var ise alınan ücret iade edilecektir.